73-110 Stargard, ul. Dworcowa 9A pok. 105
tel. +48 605 732 217
 

W ramach działalności Kancelaria Adwokacka Adwokat Elwira Augustyn zajmuje się:

Wymagania zawodowe adwokata
Powiększenie

Adwokat może wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich lub indywidualnie (także w formie handlowych spółek osobowych).

Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, tj. praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki prawne są zwolnieni z konieczności odbycia aplikacji i zdawania egzaminu adwokackiego.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. W Polsce wpisanych na listę jest ponad 7 tys. adwokatów.

Opinia prawna

Pomocniczy materiał analityczny związany z praktycznymi problemami prawnymi dotyczącymi jednostkowej sprawy lub konkretnego przypadku. Zazwyczaj sporządzany jest na zamówienie przez wykwalifikowanego prawnika, najczęściej adwokata lub radcę prawnego. W zależności od specyfiki i złożoności przedmiotu opinii może być ona mniej lub bardziej obszerna i kompleksowa, może w szczególności obejmować wiele dziedzin prawa, odnosić się do norm, orzecznictwa oraz doktryny i teorii prawa.

Opinie mają na celu m.in. wyjaśnianie problemów prawnych, proponowanie rozwiązań, w tym też wariantowych. Przykładowo mogą:

  • wskazywać propozycje procedur prawnych pozwalających doprowadzić do osiągnięcia założonego celu, w szczególności zmiany współwłasności, nabycia spółki, sporządzenia intercyzy, itp.
  • przedstawiać kwalifikację konkretnego stanu faktycznego w świetle ustaw, orzecznictwa, publikacji prawnych
  • przedstawiać analizę prawną dokumentu, jak decyzja, umowa, oświadczenie, itd.
  • interpretować przepisy normatywne i wysnuwać skutki prawne wedle danej interpretacji
  • przedstawiać szczególny pogląd na sprawę rozpatrywaną przed sądem w celu pomocy w bardziej obiektywnym jej rozpoznaniu, z uwzględnieniem poglądów oraz argumentów nie przedstawiony w postępowaniu przez strony