73-110 Stargard, ul. Dworcowa 9A pok. 105
tel. +48 605 732 217
 

Zakres usług prawnych


Prawo karne

Reprezentacja interesów klienta w postępowaniu karnym we wszystkich stadiach procesu karnego, a więc od wszczęcia postępowania przygotowawczego do uzyskania prawomocnego wyroku, jak również w postępowaniu wykonawczym. Podstawą reprezentacji klienta jest udzielenie przez niego pełnomocnictwa w konkretnej sprawie oraz odbycie wstępnej rozmowy odnośnie ustalenia linii obrony.

Prawo cywilne, rodzinne i gospodarcze

  • Postępowanie rozwodowe (prowadzenie spraw rozwodowych obejmuje wszelkie czynności mające na celu ustalenie winy rozpadu pożycia małżeńskiego, powierzenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, rozstrzygnięcia kwestii związanych z ustaleniem miejsca pobytu dziecka, kontaktów z dzieckiem, jak również ustanowienia obowiązku alimentacyjnego drugiego małżonka względem dziecka i względem klienta. Kancelaria prowadzi również sprawy o podział majątku wspólnego.)
  • Powództwa w procesie cywilnym (reprezentacja i pomoc prawną podczas wszelkich sporów wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, obejmująca pomoc w dochodzeniu roszczeń na etapie sądowym jak też współpracę i negocjacje pomiędzy stronami na etapie przedsądowym oraz pomoc prawna przy redagowaniu i sporządzaniu pism procesowych, w tym pozwów, wniosków, zażaleń, sprzeciwów, apelacji oraz skarg kasacyjnych, reprezentacja w postępowaniach nieprocesowych
  • Sprawy spadkowe (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek jak również o dział spadku, pomoc w sprawach dotyczących sporządzania testamentów),
  • Umowy związane z obrotem handlowym,
  • Szeroko rozumiane umowy cywilnoprawne,
  • Sprawy rodzinne (sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, sprawy o alimenty, ustanowienie rozdzielności majątkowej).

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomoc prawna w sprawach o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę czy rozwiązanie umowy o pracę, o nadgodziny, o sprostowanie świadectwa pracy, o mobbing, odwołania od decyzji ZUS-u i KRUS-u.